Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

O Centrum Kształcenia Ustawicznego

Historia naszej placówki oświatowej sięga roku 1946. Od momentu powstania szkoły jej mury opuściło tysiące absolwentów, a w procesie dydaktyczno – wychowawczym zaangażowane były setki nauczycieli i wychowawców. Na przestrzeni prawie 70 lat swego istnienia, placówka oświatowa, przechodziła wielokierunkowe przemiany strukturalne i organizacyjne. Zmiany te miały zawsze na celu doskonalenie form nauczania oraz ścisłe powiązanie treści dydaktycznych z potrzebami gospodarki regionu i lokalnego rynku pracy.

Nauka w nowo powstałej szkole rozpoczęła się 8 września 1946 roku. Było to Liceum Spółdzielcze mieszczące się we Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 18. W roku szkolnym 1946/47 liceum liczyło 6 klas. Rok później było już 8 klas młodzieżowych i 5 klas dla pracujących. W 1949 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Szkoły Administracyjno – Gospodarcze. Rozpoczęto szkolenie pracowników administracyjno – księgowych dla przedsiębiorstw i instytucji. Szkoła powoli rozrastała się. Posiadała takie wydziały jak: Finansowy, Towaroznawczy, Administracyjno – Gospodarczy, Handlowy. Powstały w tym czasie klasy liceum I stopnia. Od stycznia 1951 roku dodatkowo zorganizowano dwie klasy: planowania i statystyki.

W roku szkolnym 1951/52 nastąpiła reorganizacja szkół. Państwowe Szkoły Administracyjno – Gospodarcze zostały przeniesione z Gdańska do Sopotu, przejmując część młodzieży z Liceum Handlowego w Sopocie i Gdyni. Zreorganizowana szkoła przyjęła nazwę: Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów w Sopocie. Posiadała ona następujące wydziały: Bankowy, Finanse Państwa, Ekonomika Przedsiębiorstw Przemysłowych, Ekonomika Przedsiębiorstw Budowlanych i Technikum Administracyjno-Gospodarcze z wydziałem zaocznym.

W 1958 roku szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Oświaty zmieniając nazwę na Technikum Ekonomiczne. Przez wszystkie lata od 1953 roku najbardziej uciążliwym problemem szkoły była ciasnota lokalowa. W 1964 roku liczba klas młodzieżowych została ograniczona do 22. Równocześnie przygotowano plan unowocześnienia warunków pracy w szkole i przejścia nauczania na system gabinetowy.

We wrześniu 1971 roku Kuratorium włączyło do szkoły istniejące Zaoczne Technikum Ekonomiczne – jako wydział zaoczny. Atrakcyjne stały się nowe kierunki Policealnego Studium Ekonomicznego: Spółdzielcza Gospodarka Mieszkaniowa, Mechanizacja Prac Obrachunkowych.

1 września 1980 roku powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów .  W jego skład weszły następujące szkoły:

  • Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży,
  • Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących
  • Liceum Ekonomiczne dla Pracujących,
  • Policealne Studium Zawodowe Zaoczne,
  • Liceum Ekonomiczne Zaoczne,
  • Średnie Studium Zawodowe,

Oddział w Wejherowie z Liceum Ekonomicznym i Średnim Studium Zawodowym.
W 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Ustawicznego imieniem Bohaterów Wybrzeża w Sopocie.
Obecnie w skład CKU wchodzą dwie szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sopocie
Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Sopocie.

Centrum zapewnia kształcenie w formach dziennej, wieczorowej i zaocznej. Oprócz oferty szkolnej prowadzimy bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz inne kursy i  szkolenia zgodne z popytem na rynku pracy.
Doświadczenie zebrane przez prawie 70 lat istnienia placówki znajduje swoje odbicie w sposobie nauczania. Szkoła kładzie duży nacisk na przygotowanie absolwentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne i metodyczne, co ma szczególne znaczenie dla jakości procesu dydaktycznego.

W CKU w Sopocie szczególnie dbamy o przestrzeganie norm społecznych i zasad właściwych zachowań. Kierujemy się normami społecznymi  zawartymi w statucie naszej szkoły.