Rekrutacja

rekrutacja

Kursy Zawodowe – Rekrutacja

UWAGA !!!

Rekrutacja na kursy zawodowe na wrzesień 2024 rozpocznie się 13 kwietnia 2024 o godz. 09.00.

NAUKA JEST BEZPŁATNA.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 3. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 4. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 5. Regulamin KKZ do wglądu w sekretariacie CKU

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • dowód osobisty do wglądu, (Prosimy o nie wysyłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego poprzez email. Dokument do wglądu wyłącznie w CKU.)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Uwaga! Kurs  zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Załączniki:

Szkoły dla dorosłych – Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół dla dorosłych:

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (tryb zaoczny i stacjonarny – wieczorowy)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Uwaga! Semestr zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 (tryb zaoczny i stacjonarny – wieczorowy)

w zawodach:

 • technik administracji
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Uwaga! Semestr zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.                                                                                                                              

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od 15 maja 2023 do 20 czerwca 2023 od wtorku do piątku w godz. 09.00-15.00 w sekretariacie Szkoły Zaocznej – pokój nr 3

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH:

 27 lipca 2023 r.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od 01 sierpnia 2023 do 03 sierpnia 2023 r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły Zaocznej – pokój nr 3.

 • od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 15.00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH:

18 sierpnia 2023

Kursy zawodowe
i szkoły dla dorosłych

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.