Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu TABASCO

Zbliżamy się do końca 2,5 letniego, międzynarodowego projektu TABASCO – stop cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Rumunii, w Niderlandach oraz we Włoszech w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Głównym celem TABASCO jest wzrost zainteresowania problemem przemocy w Internecie oraz promowanie uczciwego zachowania użytkowników mediów społecznościowych w sieci. We wszystkich krajach partnerskich organizowane były kampanie uwrażliwiające i podnoszące świadomość dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz ekspertów i rodziców na temat zjawiska cyberprzemocy. W Polsce udział we wszystkich etapach kampanii wzięło ponad 400 osób. Warto podkreślić, że udział w kampanii wzięli również seniorzy Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaprezentowali podejście do tematu cyberprzemocy z nieco innej perspektywy, co bez wątpienia było bardzo ciekawe i dało nieco inny obraz zagadnieniu cyberprzemocy ze względu na różnice pokoleń.  W dniu 15 czerwca 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu. Liczne grono zaproszonych gości (uczniowie, eksperci edukacyjni, doradcy, trenerzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice) bardzo entuzjastycznie przyjęli i ocenili efekty pracy jakie zostały wypracowane i zaprezentowane przez uczniów podczas całego okresu trwania projektu. Celem wydarzenia było zapoznanie wszystkich z tym co zostało zrealizowane bezpośrednio przez uczniów, nauczycieli i innych zaangażowanych w projekt TABASCO, zainspirowanie ich do zainteresowania się tematem cyberprzemocy i kontynuacją pracy w tym zakresie. Ponadto, podczas wydarzenia zostały szczegółowo omówione poszczególne etapy kampanii. Celem nadrzędnym było podniesienie świadomości jak ważny jest temat cyberprzemocy, bezpieczeństwo młodych użytkowników w mediach społecznościowych. Potrzeba ochrony młodych ludzi i konieczność promowania etycznych zachowań przez wszystkich użytkowników Internetu. Dodatkowo omówiono jak wspierać ofiary cyberprzemocy oraz podkreślono, że należy uczestniczyć we wszelkich inicjatywach wspierających i zapobiegających. Finalnym etapem ostatniej fazy kampanii TABASCO w szkołach było zrealizowanie krótkich animacji (filmików i komiksów dotyczących tematu cyberprzemocy). W rezultacie powstało 14 filmów autorstwa młodych ludzi-uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydarzenie skierowane było do każdej grupy odbiorców. Podczas spotkania podsumowującego swoje prelekcje wygłosili:

  • „Czego nie robić w Internecie. Podsumowanie kampanii TABASCO „Czy wszystko ok?”(Monika Staniecka, trenerka, mentorka EVONIQUA)
  • „Dlaczego media społecznościowe i gry nie są takie złe?” (Anterias, youtuber)
  • „O projekcie oczami dzieci i seniorów (Sabina Baczyńska, inspektor ochrony danych osobowych)”
  • „ Internet jako rzeczywistość w krzywym zwierciadle (Stanisław Borawski, psycholog biznesu)”
  • „Kampania oczami uczestników projektu (Karol Patoleta i uczestnicy projektu z sopockich szkół)”

Na koniec odbyło się uroczyste zaprezentowanie zwycięskich filmów oraz rozdanie nagród. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak liczne przybycie.

Projekt zostanie zakończony spotkaniem partnerów w Holandii pod koniec sierpnia 2023 roku.

Projekt finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji, Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Nr umowy: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054.                  

 

                     

              

 

Zespół ds. projektów i programów międzynarodowych CKU Sopot

Sylwia Kurszewska i Sandra Goetz-Grabowska