Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / telefon 58 551 00 11

Inspektor Ochrony Danych

Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. 58 551 00 11 wew. 46

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec słuchaczy i kursantów:
  – działalność edukacyjna dorosłych w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej
  – kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na innych formach szkol-nych i pozaszkolnych, dokształcanie i aktywizacja osób starszych (UTW)
  – prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – rekrutacja, ewidencje, egzaminy, świadectwa ukończenia nauki, praktyki zawodowe
  – prowadzenie kart bibliotecznych
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy realizujemy obowiązki i prawa pracodawcy wobec
  osób zatrudnionych
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów, udostępniania twoich prac autorskich.

Planowany okres przechowywania danych

Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja projektu.

Twoje prawa

Masz prawo do:
– dobrowolności podania swoich danych osobowych
– dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
– przenosić swoje dane do innego administratora
– cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
– wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Sopot, Policja.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Powierzanie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie pisemnej UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Słowniczek :

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
  zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01, infolinia telefon – 606-950-000.
 5. PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.