Szkoła Policealna
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Szkoła Policealna

Aktualne plany do pobrania na Platformie Edukacyjnej w Strefie Słuchacza  KLIKNIJ TUTAJ

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH ZAOCZNA

  • w zawodzie technika administracji o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technika rachunkowości o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technik informatyk o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy o półtorarocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej o rocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekun osoby starszej o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie
  • w zawodzie opiekunka środowiskowa o rocznym cyklu nauczania na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie

Naboru dokonujemy na semestry pierwsze oraz na semestry wyższe dwa razy w roku na semestr jesienno – zimowy i wiosenno – letni.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 16:15 oraz sporadycznie w ciągu tygodnia w godzinach 15:00 – 20:00 (czwartki, piątki). Liczba konsultacji zależy od planu nauczania danej szkoły i danego zawodu.
Szkoła zaoczna organizuje dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną oraz konsultacje zbiorowe.

Konferencja wprowadzająca rozpoczyna każdy semestr i ma charakter informacyjno – organizacyjny i metodyczny. Zapoznaje słuchaczy z programem i materiałem nauczania przewidzianym dla danego semestru, omawia zagadnienia techniki pracy umysłowej, planowania toku nauki i metodyki uczenia się przedmiotu.

Konferencja przedegzaminacyjna kończy zajęcia w każdym semestrze. Zadaniem jej jest wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości, sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy materiału nauczania, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi i wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości.

Słuchacze składają prace kontrolne w każdym semestrze ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Prace kontrolne słuchacze wykonują samodzielnie w domu. Terminy oddawania prac powinny być zgodne z podanym harmonogramem. Pozytywna ocena z pracy kontrolnej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu.

Warunkiem promowania na semestr wyższy lub ukończenia szkoły są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w danym semestrze, zgodnie z WSO. W przypadku otrzymania dwóch oceny niedostatecznych słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego. Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu, może mieć przesunięty termin tego egzaminu – w semestrze jesienno – zimowym do końca lutego, w semestrze wiosenno – letnim do 31 sierpnia.

Słuchaczy Szkoły Policealnej obowiązuje praktyka zawodowa (wg planu nauczania danego przedmiotu).

Praktyka zawodowa organizowana jest przez szkołę w firmie symulacyjnej „MODEX” lub we własnym zakresie przez słuchaczy na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy (słuchacze muszą posiadać na okres praktyki ubezpieczenie NW). Słuchacze szkół dla dorosłych posiadający wymagany staż pracy zgodny z kierunkiem kształcenia i potwierdzony świadectwem pracy mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki.

Absolwenci otrzymają odpowiedni tytuł technika po zdaniu egzaminu/ów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (liczba egzaminów zależy od zawodu).

W szkole jest 10 multimedialnych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, która udostępnia słuchaczom swoje zbiory przez 7 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się również multimedialne centrum informacyjne.

W szkole mieści się bufet czynny podczas zajęć i egzaminów.

Zajęcia w szkole policealnej stacjonarnej  rozpoczną się w momencie utworzenia grupy.