Stowarzyszenie Praca-Edukacja-Zdrowie
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Stowarzyszenie Praca-Edukacja-Zdrowie

Stowarzyszenia „PRACA – Edukacja – Zdrowie” powstało w 2000 roku, jest organizacją społeczną, pożytku publicznego, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić działalność gospodarcza i wchodzić w powiązania gospodarcze określone prawem.
Posiada swoja siedzibę na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków, a dzięki partnerstwu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, organizuje specjalistyczne formy Kształcenia zawodowego, wykorzystujące nowoczesne środki dydaktyczne: doskonale wyposażone pracownie, firmę symulacyjną oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” we ściślej współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi prowadzi inicjatywy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, różnych form aktywizacji, organizuje szkolenia, kursy, w ramach projektów dla osób pozostających bez pracy w tym dla osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z zagrożonych środowisk oraz dla osób starszych w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpływając na ich aktywizacje, zachowanie sprawność intelektualna, psychiczna i fizyczna oraz ogólny rozwój społeczny tych osób.

Ząrząd Stowarzyszenia „PRACA – Edukacja – Zdrowie” stanowią:

Katarzyna Jerzmanowska – prezes
Annetta Bogucka – z-ca prezesa
Mirosława Chrzanowska - skarbnik

Cele i formy działania

 • Propagowanie aktywnej postawy młodzieży i osób dorosłych wobec zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych.
 • Informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i reorientacja zawodowa zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 • Szkolenie zawodowe osób mających mniejsze szanse na rynku pracy.
 • Promocja różnych form szkolenia zawodowego.
 • Umożliwienie bezpłatnej nauki języków obcych.
 • Współpraca z administracją państwową, oświatową i samorządową celem zorganizowania specjalistycznych form kształcenia zawodowego z uwzględnieniem form kształcenia na odległość.
 • Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi i osobami prawnymi, jak fundacje, stowarzyszenia itp., celem prezentacji działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania spośród wymienionych sponsorów.
 • Wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
 • Zdobywanie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
 • nasze konto: Bank Millennium 29 1160 2202 0000 0000 2984 6212

Realizacja celów Stowarzyszenia

 • Nowoczesne kształcenie zawodowe w firmie symulacyjnej.
 • Doskonalenie kwalifikacji pracowników i osób niepracujących, którzy chcą uzupełnić przygotowanie do zawodu.
 • Współpraca Stowarzyszenia z osobami odpowiedzialnymi za politykę szkoleniową w przedsiębiorstwach.
 • Wymiana praktykantów firm symulacyjnych z zagranicą w celu doskonalenia języka zawodowego.
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Nasze przedsięwzięcia:

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOBIET PRAGNĄCYCH WEJŚĆ LUB POWRÓCIĆ NA RYNEK PRACY PO DŁUGOTRWAŁEJ PRZERWIE”

Długotrwałe bezrobocie powoduje stan przymusowej zależności od innych. Narasta poczucie bezradności, zmniejsza się motywacja i umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu lub kwalifikacji. Źródłem utrzymania staje się zasiłek otrzymywany z ośrodka pomocy społecznej, który bywa jedynym sposobem na zarobienie pieniędzy. Prowadzi to do wykazywania biernej postawy w zakresie podjęcia zatrudnienia, obarczenia problemem pracownika socjalnego, Urząd Pracy, rodzinę i „uzależnienia” się od świadczeń pomocy społecznej.

W związku z powyższą sytuacją Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” prowadziło aktywizację zawodową, osób pozostające bez pracy w celu zapobieżenia bezrobociu.

Aktywizacja zawodowa nastąpiła poprzez cykl szkoleń, które stowarzyszenie realizowało w salach wykładowych, pracowniach komputerowych, w firmie symulacyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

1.Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w zakresie:

 • Wykorzystanie i wzrost potencjału osób bezrobotnych.
 • Autoprezentacja.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność.
 • Charakterystyka bezrobocia regionu na tle kraju Unii Europejskiej.
 • Skuteczne metody poszukiwania pracy.
 • Kwalifikacje a kompetencje.
 • Idealny pracownik- preferencje pracodawców.
 • Idealny szef – w oczach pracownika
 • Praca w sieci.
 • Umiejętne czytanie w oczach pracodawców.
 • Rozmowa kwalifikacyjna, jak się dobrze zaprezentować- negocjowanie zarobków.
 • Jak zdobyć i utrzymać pracę.
 • Mój pierwszy dzień w pracy.

2. Podstawy Informatyki

 • Ogólne wiadomości Windows.
 • Podstawy posługiwania się edytorem tekstu Word.
 • Elementarne podstawy posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 • Internet jako skuteczne narzędzie uzyskiwania i przesyłania informacji.

3. Podstawy rachunkowości

Zapoznanie się z definicjami, przepisami, warunkami, podstawami księgowania operacji gospodarczych

4. FIRMA – prowadzenie zadań i spraw służbowych w firmie o profilu handlowym

Firma posiada nowoczesne wyposażenie biurowe, urządzenia i programy komputerowe, jakie pracują w każdym biurze.
Firma naśladuje pracę w firmy handlowej. Uczestnicy projektu pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu oraz finansowo – księgowym. Firma pracuje z dostawcami krajowymi oraz odbiorcami krajowymi i zagranicznymi.

5. Kasa fiskalna

Programowanie

 • techniki sprzedaży
 • raporty dzienne i dobowe

PROJEKT „NABYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ MŁODZIEŻ ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH”

Projekt skierowany był do młodzieży, która ma problemy rodzinne, problemy z nauką, zachowaniem bądź nie korzysta z żadnych formalnych systemów edukacji, a pochodzi ze środowisk zagrożonych przestępczością i nałogami.

Postanowiono pomóc tym młodym ludziom zdobyć kwalifikacje zawodowe, skierować ich zainteresowania na, najbardziej dziś popularne wśród młodzieży, szkolenie z podstaw informatyki poprzez systematyczne uczęszczanie i zdobywanie korzystnych w obecnych czasach umiejętności.

Projekt ten ma również uczyć ich obowiązkowości, odpowiedzialności, współpracy w grupie, ale również ma podnieść wartości moralne młodych uczestników.

Dla tej części młodzieży, która nie podjęła edukacji to szkolenie ma być szansą na przywrócenie ich do aktywności edukacyjnej.

Brak ukończenia szkoły i zdobycia jakiegokolwiek zawodu dotyczy również młodzieży sopockiej, mimo że dostęp do kształcenia jest tu łatwiejszy niż w innych regionach. Blokuje to dostęp do pracy zawodowej do rozwoju osobistego młodych ludzi, powoduje poczucie bezradności, bezsilności, niską samoocenę, a w efekcie depresję lub konflikty społeczne: wejście na drogę przestępczą, zagrożenie alkoholizmem i narkomanią.

Projekt ten ma działać w kierunku zapobieżenia wykluczeniu społecznemu młodych ludzi, którzy posiadają trudną sytuację rodzinną, lub którzy wypadli z formalnego systemu edukacji i pozostają bez żadnego zajęcia, co może spowodować wejście na drogę konfliktu z prawem.

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie” proponuje nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez cykl szkoleń z podstaw obsługi komputera, realizowanych w pracowni komputerowej i firmie symulacyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt może zostać zrealizowany w oparciu o współpracę uczestniczących w nim partnerów.

„AKTYWNA MŁODZIEŻ – AKCJA LATO, SOPOT″

W ramach tego projektu młodzież mogła nabyć kwalifikacje i uprawnienia do podejmowania sezonowej pracy, również pracy w kontakcie z żywnością.

Projekt ten obejmował szkolenia z zakresu obsługi i programowania kasy fiskalnej, minimum sanitarnego jak również przeprowadzono wykłady na temat zagrożeń płynących ze strony sekt i nałogów.

Beneficjenci zdobyli praktyczne umiejętności potwierdzone certyfikatami zwiększającymi szansę na podjęcie sezonowej pracy w czasie wakacji.

Zdobyte umiejętności, certyfikaty, zaświadczenia, książeczka zdrowia – wszystkie te instrumenty młodzież będzie mogła wykorzystać również w kolejnych latach.

Młodzież miała również okazję zdobyć praktyczną wiedzę o lokalnym rynku pracy, metodach przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

Zespół realizujący projekty:

Katarzyna Jerzmanowska – prezes Stowarzyszenia, nauczyciel CKU
Marzena Kępka – wiceprezes Stowarzyszenia, nauczyciel CKU
Wiesława Rozwadowska – skarbnik Stowarzyszenia, psycholog
Marlena Jewsienia – Główny pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych i bezrobocia
Małgorzata Pobłocka – Pełnomocnik Prezydenta M. Sopotu do spraw uzależnień
Halszka Ciołkowska – doradca zawodowy przy CKU

Stowarzyszenie „PRACA – Edukacja – Zdrowie”
ul. Kościuszki 22/24
81-704 Sopot
tel./fax: 058 550-74-84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.stowpraca.w.interia.pl