Projekty
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Projekty

Prezentacja projektów od 2003 r.

Projekt e SIMTRA

Projekt  Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i  jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA  był  głównym koordynatorem projektu.


Celem projektu było stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli w procesie wychowawczym dziecka  i ucznia. Poprzez symulację naturalnego środowiska dziecka i  ucznia w szkole i na podwórku szkolnym, w którym występują różne przejawy przemocy, utworzona  została  platforma internetowa z całą bazą informacji o zachowaniach dzieci, dlaczego dzieci się tak zachowują, czyli  skąd się te zachowania biorą, błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli  i co zrobić, aby te zachowania przemocy wyeliminować. Są to porady pedagogiczne, animowane scenki zachowań przemocowych w szkole,  scenariusze postępowań wobec dziecka,  scenariusze lekcji, które należy przeprowadzić na lekcjach w szkole po zajściu aktu przemocy jak i na początku roku szkolnego w celu prewencji przemocy.

Platforma Jest dydaktycznym narzędziem pomocniczym do pracy   dla nauczycieli  i dla rodziców.

Pod podanym adresem internetowym można pozyskać szczegółowe informacje: http://eacea.ec.europa.eu/LLp/projects/public_parts/documents/ict/2009/mp_505299_ict_FR_esimtra.pdf.

Platforma jest dostępna pod adresem:   http://esimtra.eu/moodle

Do projektu zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy szkolni pracujący z dziećmi na terenie szkoły, psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Uniwersytetu gdańskiego z Wydziału Pedagogiki.
Głównymi expertami koordynującymi prace nad tworzeniem platformy: Irena Szymichowska,  Marzena Jasińska, Renata Osika i Ewa Bajon.
Koordynatorem krajowym projektu jest Irena Obszyńska.
Partnerami w projekcie byli:

  • ICCF – główny koordynator  „ Interculatural Cooperation Foundation „ – Sofia Bulgaria
  • Sirma Solution-  współkoordynator  projektu , czołowy wydawca w Bułgarii z zakresu platform edukacyjnych ,  e- encyklopedii i e-podręczników pedagogiczno-psychologicznej  dla nauczycieli.
  • Uniwersytet w Sztokholmie, Wydział Pedagogiki, Szwecja
  • Polo Europeo Conoscenza/IC Lorenzi – ( European Pole of Knowledge) – Verona , Italia
  • CREATOS, Uniwersytet  Katolicki del Sacro w Piazenza, Italia,
  • Uniwersytet Louis Pasteur w Strasburgu, Francja,
  • Instytut Edukacji w Rezekne,  Łotwa,
  • CKU, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  Polska

W trakcie trwania projektu odbyło się  5 spotkań: w Sofii, w Sztokholmie, w  Sopocie, w Weronie, w Strasburgu i w czerwcu 2011 r. odbył o się seminarium w Rezekne na Łotwie, w którym uczestniczyło minimum 3  nauczycieli  z każdego państwa uczestniczącego. Z Polski w seminarium uczestniczyło 6 osób, w tym 4 nauczycieli.   

Warto zapoznać się z poniższymi prezentacjami:
The Classroom of the Future, Stockholm University 
http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

eSIMTRA97

eSIMTRA English version

eSIMTRA-aims of the project

initial study_summary


The Michelangelo Project Socrates LPP

 Michelangelopartner logo pixel

N 134318-LLP-1-2007N 134318-LLP-1-2007

  •     Celem projektu jest stworzenie strony internetowej o znaczących artystach bądź dziełach sztuki w poszczególnych przekrojach wiekowych jako narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli gimnazjum.
  •     Uczestnikami projektu są nauczyciele 5 krajów: Włoch, Anglii, Niemiec, Bułgarii, Polski.

Strona internetowa projektu: http://michelangelo.pixel-online.org

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Koordynator Projektu: Irena Obszyńska
Asystent Projektu: Kamila Kucharska


CIPDE – Consulting Intercultural Professional Development in Europe

    Warsztaty doskonalenia nauczycieli o interkulturowej edukacji,
    Warsztaty będą realizowane za pomocą platformy internetowej, która umożliwi szkolącym się nauczycielom analizę materiału dydaktycznego i ewaluację.
    Nauczyciele otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Strona Internetowa projektu: http://cipde.eu/

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:
Koordynator Projektu: Irena Obszyńska
Asystent Projektu: Kamila Kucharska


Projekt „Lepszy  Start”

Od września 2011 do sierpnia 2012 roku SODN realizowało projekt  EFS „Lepszy Start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot”    WDN-POKL  09.01.02-22-320/11.

Projekt był  finansowany ze środków EFS i budżetu państwa i  budżet projektu  wynosił  271900 zł.

Beneficjentami projektu byli uczniowie klas I-III z następujących szkół podstawowych:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 7

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 9

W trakcie realizacji projektu  560 uczniów otrzymało wsparcie edukacyjne  poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach:

- podnoszących  umiejętności w czytaniu, pisaniu i rozumowaniu matematycznym;

- podnoszących bycia i pracy w grupie klasowej ( zajęcia socjoterapeutyczne);

- korygujących wady postawy i motoryki ręki;

- korygujących wady wymowy;

- rozwijających uzdolnienia uczniów.

http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

 Droga do Sukcesu


Projekt: RPPM.03.02.01-22-0068/15 w ramach:
Oś  priorytetowa - 3.Edukacja;
Działanie : 3.2. Edukacja ogólna;  
Poddziałania: 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej;
Tytuł projektu: „Droga do sukcesu”

Projekt  jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 30.06.2018.
Celem  projektu jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki).

więcej...