O CKU
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

O CKU

Historia naszej placówki oświatowej sięga roku 1946. Od momentu powstania szkoły jej mury opuściło tysiące absolwentów, a w procesie dydaktyczno - wychowawczym zaangażowane były setki nauczycieli i wychowawców. Na przestrzeni prawie 70 lat swego istnienia, placówka oświatowa, przechodziła wielokierunkowe przemiany strukturalne i organizacyjne. Zmiany te miały zawsze na celu doskonalenie form nauczania oraz ścisłe powiązanie treści dydaktycznych z potrzebami gospodarki regionu i lokalnego rynku pracy.


Nauka w nowo powstałej szkole rozpoczęła się 8 września 1946 roku. Było to Liceum Spółdzielcze mieszczące się we Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 18. W roku szkolnym 1946/47 liceum liczyło 6 klas. Rok później było już 8 klas młodzieżowych i 5 klas dla pracujących. W 1949 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Szkoły Administracyjno - Gospodarcze. Rozpoczęto szkolenie pracowników administracyjno - księgowych dla przedsiębiorstw i instytucji. Szkoła powoli rozrastała się. Posiadała takie wydziały jak: Finansowy, Towaroznawczy, Administracyjno - Gospodarczy, Handlowy. Powstały w tym czasie klasy liceum I stopnia. Od stycznia 1951 roku dodatkowo zorganizowano dwie klasy: planowania i statystyki.


W roku szkolnym 1951/52 nastąpiła reorganizacja szkół. Państwowe Szkoły Administracyjno - Gospodarcze zostały przeniesione z Gdańska do Sopotu, przejmując część młodzieży z Liceum Handlowego w Sopocie i Gdyni. Zreorganizowana szkoła przyjęła nazwę: Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów w Sopocie. Posiadała ona następujące wydziały: Bankowy, Finanse Państwa, Ekonomika Przedsiębiorstw Przemysłowych, Ekonomika Przedsiębiorstw Budowlanych i Technikum Administracyjno-Gospodarcze z wydziałem zaocznym.


W 1958 roku szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Oświaty zmieniając nazwę na Technikum Ekonomiczne. Przez wszystkie lata od 1953 roku najbardziej uciążliwym problemem szkoły była ciasnota lokalowa. W 1964 roku liczba klas młodzieżowych została ograniczona do 22. Równocześnie przygotowano plan unowocześnienia warunków pracy w szkole i przejścia nauczania na system gabinetowy.


We wrześniu 1971 roku Kuratorium włączyło do szkoły istniejące Zaoczne Technikum Ekonomiczne - jako wydział zaoczny. Atrakcyjne stały się nowe kierunki Policealnego Studium Ekonomicznego: Spółdzielcza Gospodarka Mieszkaniowa, Mechanizacja Prac Obrachunkowych.


1 września 1980 roku powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów .  W jego skład weszły następujące szkoły:

  • Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży,
  • Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących
  • Liceum Ekonomiczne dla Pracujących,
  • Policealne Studium Zawodowe Zaoczne,
  • Liceum Ekonomiczne Zaoczne,
  • Średnie Studium Zawodowe,

Oddział w Wejherowie z Liceum Ekonomicznym i Średnim Studium Zawodowym.
W 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Ustawicznego imieniem Bohaterów Wybrzeża w Sopocie.
Obecnie w skład CKU wchodzą dwie szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sopocie
Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Sopocie.

Centrum zapewnia kształcenie w formach dziennej, wieczorowej i zaocznej. Oprócz oferty szkolnej prowadzimy bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz inne kursy i  szkolenia zgodne z popytem na rynku pracy.
Doświadczenie zebrane przez prawie 70 lat istnienia placówki znajduje swoje odbicie w sposobie nauczania. Szkoła kładzie duży nacisk na przygotowanie absolwentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne i metodyczne, co ma szczególne znaczenie dla jakości procesu dydaktycznego.

W CKU w Sopocie szczególnie dbamy o przestrzeganie norm społecznych i zasad właściwych zachowań. Kierujemy się normami społecznymi  zawartymi w statucie naszej szkoły.