O projekcie
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

O projektcie

header

W CKU Sopot i w ZSH Sopot realizowany jest projekt Gminy Miasta Sopotu, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „DOBRA SZKOŁA = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

CEL GŁÓWNY PROJEKT:
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot poprzez m.in. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

OBSZAR REALIZACJI:
Gmina Miasta Sopotu

OKRES REALIZACJI:
15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

REALIZATORZY:
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt skierowany jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU m.in.:

  • 336 - liczba uczniów kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
  • 23 - liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie
  • 2 - liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
1 432 743,00 zł (85%)
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

Projekt „Dobra szkoła” jest częścią większego przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi jeszcze inny projekt.

 

Projekt: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca Projekt: Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego
 Europejski Fundusz Społeczny  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 731 334,22 zł

 

Plakat projektu (informacje ogólne)
Plakat projektu (informacje szczegółowe)